Asikkalan demarien ehdotus kuntastrategiaksi 2013-2017

18.8.2014

Johdannoksi: Asikkalan kunnanvaltuuston ylivoimainen enemmistö olisi halunnut pitäytyä kunnan vanhentuneessa kuntastrategiassa, mutta lopulta ehdotuksemme hyväksyttiin  ja lopullinen kuntastrategia muokattiin kunnanhallituksessa tämän tekstin pohjalta. 

Asikkalan kunnan strategia 2013–2016 –luonnos, versio 5 (sd-ehdotus)

Asikkalan kunnan visio:

Asikkalan kunta on Päijät-Hämeen kasvava ja haluttu asuinkunta, joka verkostoituu vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti muiden toimijoiden kanssa. Kunnan omavaraisuus on lisääntynyt kehittyneen matkailun ja palvelusektorin ansiosta. Asikkalan kunta on hyödyntänyt tehokkaasti sijaintiaan vesistöjen ja maaliikenteen risteyksessä kehittämällä asukkaiden ja matkailijoiden tarvitsemia harrastusmahdollisuuksia ja palveluja.

Asikkalan kunnan toimintatapa

Asikkala verkottuu innovatiivisten toimijoiden kanssa kehittämistyössä ja palvelutoiminnassa. Asikkala on uudistushenkisenä valmis kokeilemaan ennakkoluulottomasti uusia luovia ratkaisuja kunnan tavoitteiden toteuttamiseksi. Asikkala ei anna hallinnollisten ratkaisujen estää kustannustehokkaiden, mutta laadukkaiden palvelujen järjestämistä.

Asikkalan kunta on toiminnassaan läpinäkyvä ja avoin. Asikkalan kuntaa johdetaan pitkäjänteisesti ja henkilökuntaa motivoiden. Kehittämistyössä haetaan aktiivisesti parasta osaamista verkottumalla yksityisten toimijoiden kanssa. Asikkalan kunnan tavoitteena on olla asumisessa ja oman valituilla elinkeinojen ja matkailun osa-alueilla Päijät-Hämeen paras kunta.

Asikkala tuottaa kunnalliset peruspalvelut edullisemmin kuin Suomen kunnat keskimäärin.

1. Kasvava ja haluttu asuinkunta, jossa on riittävät perus- ja hyvinvointipalvelut

Asikkalaa markkinoidaan asuinalueena kaikille, joiden elämänlaadussa on keskeistä laajojen ja puhtaiden vesistöalueiden läheisyys ja saavutettavuus, harjumaisemissa sijaitsevat upeiden näköalojen asuinalueet ja luonnossa liikkumisen ja virkistäytymisen mahdollistavat moni-ilmeiset luonnonympäristöt ja retkeilyalueet.

Asikkalaan halutaan saada uusia asukkaita, joille turvallinen asuinympäristö, asumisen väljyys, luonnonläheisyys, peruspalvelujen saavutettavuus ja puhtaiden vesistöalueiden läheisyys ovat tärkeitä.  Harjumaastot vesistöineen ja hyvät virkistäytymis- ja liikuntapalvelut houkuttavat kuntaan luonnossa liikkujia. Asumisen vaihtoehtoja monipuolistetaan vastaamaan kysyntää.

Peruspalvelut ovat lähellä, mutta harvemmin tarvittavat palvelut haetaan kustannussyistä kauempaa. Osa palveluista toteutetaan sähköisesti ja tietoverkon kautta annettavien palvelujen osuus kasvaa nopeutuneiden internetyhteyksien myötä.

Kunnan uusi ja vanha keskusta muodostavat kaupallisten palvelujenkeskittymän ikääntyneemmän väestön asuin- ja palvelutarpeet huomioiden. Keskusta-alueen maisemallista ja toiminnallista kehittämistä jatketaan tavoitteena viihtyisä ja toimiva kuntakeskus, joka luontevasti liittyy läheisten järvien ranta-alueisiin. Pitkän aikavälin kaavoitus toteutetaan houkuttavuus -periaatteella huomioiden Lahden ja pääkaupunkiseudun Asikkala-profiloidun väestön tarpeet.

Nykyisten asukkaiden hyvinvoinnista huolehditaan korostamalla ongelmien ennalta ehkäisyä ja omaa vastuuta mm. terveysliikunnan keinoin. Ikääntyvän väestön tarpeisiin varustaudutaan taloudellisesti järkevällä hoidon porrastuksella. Syrjäytyneitä vedetään takaisin yhteiskuntaelämään. Väestön hyvinvoinnin kehittymistä seurataan muutaman tilastollisen mittarin avulla vuosittain ja tehdään sen perusteella tarvittavia kehittämistoimia.

Kuntalaisten järjestötoimintaa tuetaan antamalla sille mahdollisuuksia järjestää harrastustoimintaa ja tapahtumia sekä ottamalla järjestöt nykyistä aktiivisemmin osaksi kunnan palvelutuotantoa.

2. Matkailua ja yrittäjyyttä lisäämällä vahvistetaan tulotasoa

 Jatkuva kustannustason nousu ja tulotason epävarmuus ovat kunnan talouden kriittisiä tekijöitä, jotka kaventavat kunnan mahdollisuuksia jo lähitulevaisuudessa.

Asikkala tarjoaa kunnan profiiliin sopiville yrityksille hyvän sijaintipaikan ja yritysystävällisyys on olennainen osa päätöksentekoa. Työpaikkaomavaraisuutta nostetaan osana elinkeinopolitiikan vahvistamista ja paikallisille nuorille pyritään tarjoamaan parempia mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.

Asikkalan kunta toimii sekä tietoliikenteen että maa- ja vesiliikenneyhteyksien kehittämiseksi ja pullonkaulojen poistamiseksi.

Uusien asukkaiden saaminen tukee kunnan tulostrategiaa. Sen lisäksi kunta aktivoi toimintaansa sekä nykyisen yrittäjyyden tukemiseksi että uusien yrittäjien sijoittumiseksi Asikkalaan. Tavoitteena on saada työpaikkaomavaraisuus kasvuun.

Kunta haluaa edistää erityisesti matkailupalvelujen kehittämistä.  Päijänteen ranta-alueiden kehittämisessä huomioidaan kasvavan veneilyn tarpeet. Luontoelämysmatkailua kehitetään. Matkailijoille tarkoitetut palvelut edistävät myös kuntalaisten ja erityisesti nuorten viihtyvyyttä. Kunnan kehittämispalvelut tuotetaan verkostoituneesti yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa.